Referat

Referat fra Generalforsamling d.21.09.23 Haderslev Holdet på Hotel Britannia

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens/styregruppens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. valg af 2 medlemmer af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Ad.1: Alex Bødiker blev valg til dirigent

Ad.2: Kim Henning blev valg som referent

Ad.3: Britta Byriel og Jane B. Andersen blev valg som stemmetæller

Ad.4: Charlotte fortalte kort hvilke ture som vi har været på.

Ad.5: Regnskabsaflæggelse, her gennem gik Charlotte regnskabet, alle medlemmer have modtaget regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad.6: Ingen

Ad.7: Der skulle vælges 2 nye medlemmer til styrgruppen, da Jane og Ninette

Ikke ønskede genvalg. Begge blev takket for deres indsats.

Der var 3 som stillede op til valg til styregruppen. Charlotte Reersted, Lars Peter Mayntz og Ole B. Andersen. Efter afstemning blev valgt Lars Peter Mayntz og Ole B. Andersen.

Ad.8: Revisor blev genvalgt ved EY Lars Mortensen.

Ad.9: Der er kommet følgende forslag til ændring af vedtægt §3, stk.1., Forslaget er indsendt for sent, derfor er det kommet med under evt. og kan ikke vedtages på generalforsamlingen.

På vegne af Torben Clausen A/S og Sydjysk Sparekasse sendes dette forslag omkring vedtægtsændring af §3, stk. 1. til behandling på den kommende generalforsamling.

Jf. vedtægterne skal forslag til ændringer sendes til Styregruppen 3 uger førend generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse er dog først modtaget den 7.9.2023 med afholdelse den 21.9.2023 hvorfor kendskabet til afholdelsen af generalforsamlingen ikke har været kendt før. Der indstilles derfor til, at behandlingen af vedtægtsændringen behandles på generalforsamlingen den 21.9.2023 på trods af, at 3 ugers tidsfristen ikke er overholdt.

Der indstilles til følgende ændring:

§3, Stk. 1.

”Som medlemmer optages enhver selvstændig erhvervsdrivende eller en ansat hos en erhvervsvirksomhed hjemhørende i Haderslev Kommune, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Der kan alene være et flere medlemmer pr. virksomhed, og der betales medlemskontingent pr. medlem. Det enkelte Medlemsskabet er personligt.”

Begrundelsen i dette forslag til vedtægtsændringen skal ses med baggrund i, at der er stor forskel i størrelsen på de enkelte virksomheder, der er medlemmer af Haderslev Holdet, og hvor det vil være givtigt både for virksomheden og Haderslev Holdet, at der var flere medlemmer fra samme virksomhed, til gavn for at øge kendskabet til hinandens virksomheder og som ambassadører for hinanden og Haderslev Kommune (som nævnt i §2.).

Ovennævnte indstilles til behandling og vedtagelse på den kommende generalforsamling. Det falder dog lidt uheldigt, idet at hverken Helge Godtfeldt eller undertegnede har mulighed for at deltage på generalforsamlingen i næste uge grundet arbejdsmæssige forhold. Undertegnede deltager dog i dagsprogrammet men deltager ikke i middagen og generalforsamlingen om aftenen.

På vegne af

Torben Clausen A/S, Helge Godtfeldt, Ole V.B. Andersen Sydjysk Sparkasse